Voorwaarden

Terug naar de startpagina

Frenks boten is onderdeel van de Frenk All Round Company. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing.

Lijnderdijk 191, 1175 KE Lijnden, tel 06-55 134 399, KvK nr 33200943

Rechtsvorm: Eenmanszaak

1. Definities

1.1    Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: Frenk All Round Company

1.2    Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Frenk All Round Company een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3    Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Frenk All Round Company uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan klein onderhoud, tevens reparaties, het installeren van lichtbakken en warmwatertoestellen, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen.

1.4    Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Frenk All Round Company ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Frenk All Round Company vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.

1.5    Huisregels

–    Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen, bij het in gebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.

–    Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Frenk All Round Company kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid.

1.6    Lasten en beperkingen

–    Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, danwel de schade welke voortvloeien uit praktische c.q. fysieke maatregelen welke getroffen dienen te worden op de aangrenzende percelen om de voortgang en realisatie van de te verrichte werkzaamheden.

2. Algemeen

2.1    Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden van Frenk All Round Company vervallen.

2.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Frenk All Round Company en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Frenk All Round Company voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Frenk All Round Company schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Frenk All Round Company op te stellen opdrachtbevestiging.

2.3    Afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor Frenk All Round Company bindt Frenk All Round Company niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

2.4    De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Frenk All Round Company van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.5    Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.

2.6    Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Frenk All Round Company slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.7    Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Frenk All Round Company een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

3. Offertes

3.1    Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Frenk All Round Company is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2    Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Frenk All Round Company gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Frenk All Round Company gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.3    Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.4    Indien een opdracht uitblijft, behoudt Frenk All Round Company zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

3.5    De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

3.6    Alle door Frenk All Round Company opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.7    Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Frenk All Round Company niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.

3.8    Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3.9    Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Frenk All Round Company gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Frenk All Round Company kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

3.10    De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Frenk All Round Company niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

3.11    Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.

3.12    Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Frenk All Round Company wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Frenk All Round Company terug te zenden, bij gebreke waarvan Frenk All Round Company het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

4. Opdrachten

4.1    Een bestelling of opdracht bindt opdrachtgever. Frenk All Round Company is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Frenk All Round Company kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2    De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Frenk All Round Company ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Frenk All Round Company zijn bevestigd.

4.3    Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Frenk All Round Company alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

4.4    Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.5    Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Frenk All Round Company pas na schriftelijke acceptatie.

4.6    Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.7    Frenk All Round Company behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.8    Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

4.9    Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.

4.10    Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Frenk All Round Company het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.11    Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Frenk All Round Company bij opdrachtgever te werkgestelde of met door of namens Frenk All Round Company bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.12    Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

5    Levering en uitvoering van de opdracht

5.1    In het geval van levering van goederen of materialen door de opdrachtgever is Frenk All Round Company, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Frenk All Round Company, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken en kunnen de kosten van opslag van de goederen of materialen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.

5.2    In het geval van levering van gegevens en/of goederen door de opdrachtgever is Frenk All Round Company, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Frenk All Round Company, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens en/of goederen.

5.3    Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk 10.

5.4    Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Frenk All Round Company, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in het hoofdstuk 6.

5.5    Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Frenk All Round Company enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Frenk All Round Company bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Frenk All Round Company schriftelijk is bevestigd.

5.6    Het eventueel door Frenk All Round Company te verwerken materiaal, goederen en/of de door Frenk All Round Company te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Frenk All Round Company een niet-franco zending te weigeren.

5.7    De door Frenk All Round Company te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Frenk All Round Company.

5.8    Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.9    Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

5.10    Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal, goederen etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Frenk All Round Company wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.

5.11    Alle leveringstijden worden door Frenk All Round Company steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Frenk All Round Company eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

5.12    Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Frenk All Round Company kennis geeft, onverminderd het recht van Frenk All Round Company om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Frenk All Round Company omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

5.13    Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Frenk All Round Company voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Frenk All Round Company het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Frenk All Round Company verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

5.14    Ten onrechte aan Frenk All Round Company geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoer- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

5.15    Frenk All Round Company is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Frenk All Round Company een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.16    Indien Frenk All Round Company en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Frenk All Round Company gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.

5.17    Indien Frenk All Round Company goederen of gegevens (al dan niet door Frenk All Round Company vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Frenk All Round Company gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Frenk All Round Company ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

5.18    In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van Frenk All Round Company te stellen.

5.19    Bij levering van materialen en/of halffabrikaten door de opdrachtgever, aanvaardt Frenk All Round Company geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.

5.20    Frenk All Round Company verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5.21    Indien tijdens de uitvoering van een door Frenk All Round Company aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Frenk All Round Company onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Frenk All Round Company het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Frenk All Round Company reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.22    Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Frenk All Round Company, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Frenk All Round Company het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.23    De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de medewerkers van Frenk All Round Company, als jegens Frenk All Round Company om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de medewerkers van Frenk All Round Company worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerkers van Frenk All Round Company tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

5.24    Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

5.25    Wanneer een door Frenk All Round Company geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.

5.26    Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.

6. Overschrijding leveringstermijn

6.1    Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Frenk All Round Company over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Frenk All Round Company te voldoen.

6.2    De met Frenk All Round Company overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3    Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, zoals wind en vorst, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Frenk All Round Company door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Frenk All Round Company van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4    Ingeval van overmacht zal Frenk All Round Company daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Frenk All Round Company kennis geeft. Onverminderd het recht van Frenk All Round Company om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Frenk All Round Company omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan Frenk All Round Company het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

7. Klachten en Garantie

7.1    Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Frenk All Round Company is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Frenk All Round Company als bindend.

7.2    Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3    Opdrachtgever zal alle door Frenk All Round Company voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door Frenk All Round Company in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.4    Indien Frenk All Round Company een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Frenk All Round Company de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

7.5    Frenk All Round Company aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.6    Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Frenk All Round Company niet, met name zal Frenk All Round Company in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, met juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.7    Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.8    Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.9    Op geleverde goederen is Frenk All Round Company nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Frenk All Round Company verstrekte garantie, alle andere garantiebepalingen zal Frenk All Round Company in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging vermelden.

7.10    Frenk All Round Company is nimmer gehouden garantie te verstrekken bij reparatie aan goederen welke door derden zijn geleverd en/of geplaatst, tenzij anders is overeengekomen.

7.11    Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Frenk All Round Company geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

7.12    Bij alleen levering is opdrachtgever verplicht het geleverde bij ontvangst te controleren en met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

7.13    Restpartijen worden niet retour genomen.

7.14    Bij berekening van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.

7.15    Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbindingen van een overeenkomst kunnen vorderen.

7.16    Uitsluitingen van garanties

De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

–    onjuist onderhoud;

–    onjuist gebruik;

–    moedwillige nalatigheid;

–    storm (= wind met grotere windsnelheid dan 20 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak;

–    abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën;

–    zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water;

–    buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat;

–    gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

7.17    Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

8. Aansprakelijkheid

8.1    Frenk All Round Company draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is Frenk All Round Company nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval Frenk All Round Company voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen ( bijvoorbeeld de WA-bedrijfspolis en/of Carpolis).

8.2    Opdrachtgever is gehouden Frenk All Round Company schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Frenk All Round Company instelt terzake van schade ontstaan door of met de door Frenk All Round Company geleverde diensten.

8.3    Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4    Frenk All Round Company behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Frenk All Round Company niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Frenk All Round Company niet aansprakelijk.

8.5    Adviezen worden door Frenk All Round Company naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.6    Evenmin aanvaardt Frenk All Round Company enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Frenk All Round Company zijn verteld of ter hand gesteld.

8.7    In geen geval zal Frenk All Round Company verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.

8.8    Frenk All Round Company is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

8.9    Frenk All Round Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.

8.10    Frenk All Round Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indien er uitzetting, krimp of naadvorming optreedt, veroorzaakt door te droge lucht of overdadige vochtigheid, bij het niet regelmatig ventileren (bijv. bij langdurige afwezigheid) van de ruimtes waarin de werkzaamheden zijn verricht.

8.11    Indien Frenk All Round Company materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Frenk All Round Company geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend.

8.12    Frenk All Round Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor oneffenheden in vloeren, wanden en plafonds, tenzij anders is overeengekomen.

8.13    Frenk All Round Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Frenk All Round Company in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

9. Eigendomsvoorbehoud/COPYRIGHT

9.1    Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Frenk All Round Company gesloten overeenkomsten is nagekomen:

–    de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;

–    de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Frenk All Round Company verrichte of te verrichten diensten;

–    eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2    Frenk All Round Company is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Frenk All Round Company niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

9.3    Het is Frenk All Round Company toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9.4    Frenk All Round Company behoudt het auteurrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

9.5    Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.

9.6    Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Frenk All Round Company of getoond op de website van Frenk All Round Company worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Frenk All Round Company een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, zijn zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Frenk All Round Company voorbehouden.

10. Betalingen

10.1    Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Frenk All Round Company daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Frenk All Round Company is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2    Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.

10.3    Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4    Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Frenk All Round Company moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderdenvijfentwintig Euro).

10.5    Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Frenk All Round Company doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Frenk All Round Company uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Frenk All Round Company cederen. Opdrachtgever verleent Frenk All Round Company reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6    Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Frenk All Round Company het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling ( bankgarantie), of een door Frenk All Round Company te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7    Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

10.8    Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de ingezonden werkrapporten. Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop Frenk All Round Company de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Frenk All Round Company gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Frenk All Round Company op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

11. Aanvullende voorwaarden

11.1    De opdrachtgever verplicht zich tegenover Frenk All Round Company het benodigde water, elektriciteit, gas, schaftruimte en indien aanwezig sanitaire voorzieningen kosteloos ter beschikking te stellen.

11.2    De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden.

11.3    Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de te behandelen ruimten leeg en schoon te worden aangeboden en dient de werktemperatuur minimaal 5° Celsius te bedragen. Indien Frenk All Round Company de ruimten moet vrijmaken worden de hieraan bestede uren door berekend, tegen het gebruikelijke uurloon per uur per persoon.

11.4    Ingeval Frenk All Round Company een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is Frenk All Round Company gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan opdrachtgever.

11.5    Indien opdrachtgever een carpolis voor een betreffend project afsluit, zal Frenk All Round Company automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de carpolis niet op Frenk All Round Company verhaald worden.

11.6    Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de klant kunnen worden geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval rede geven tot enige klacht. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereren we naar de Europese normen (NEN-NORMEN).

11.7    Frenk All Round Company kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de opdrachtgever van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct de opdrachtgever Frenk All Round Company aansprakelijk kan stellen.

11.8    Indien Frenk All Round Company werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.

12. Geschillen

12.1    Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

12.2    Op alle overeenkomsten en transacties van Frenk All Round Company met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

12.3    Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

13. Slotbepaling

13.1    In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Frenk All Round Company.

Terug naar de startpagina